top of page

Apajan vastaus

Call for Action -kirjeeseen

ALUKSI

Aluksi haluamme kiittää koko Call for Action -työryhmää kirjeestä, jolla on nostettu esille antirasismi taidealojen piirissä. Teette tärkeää työtä ja olemme kiitollisia siitä. Apaja käsitteli kirjeen kysymyksiä workshop-muodossa syyskuun puolivälissä. Kirjeen kysymykset saivat meidät ymmärtämään toimintamme haasteita ja rajoitteita. Kysymyksiin vastaaminen oli yhdistyksellemme hyvä ja tehokas harppaus kohti yhdenvertaisempaa toimintaa.

 

SISÄINEN TOIMINTA

 

APAJAN LUONNE

Apaja on pienehkö yhdistys, jonka juuret ovat oululaisessa opiskeluporukassa. Toiminta lähti liikkeelle arkkitehtiopiskelijoiden halusta kehittyä ja luoda uutta tietoa ammattimme puitteissa. Niinpä yhdistys perustettiin alustaksi, jolla voidaan tuottaa keskustelua rakennetusta ympäristöstä sekä siihen liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä. 

 

Apajassa on matala hierarkia ja sellaisena yhdistyksen toiminta on tarkoitus jatkossakin pitää. Apajan toimintaperiaate on ollut keskusteluntäyteinen ja avoin myös sisäiselle kritiikille. Osittain siitä johtuen on onnistuttu luomaan yhdistykselle keskustelukulttuuri, joka sallii vaikeidenkin asioiden käsittelyn koko ryhmän kesken, eikä sillä ole ollut vaikutusta henkilöiden asemiin tai yhdistyksen sisäiseen dynamiikkaan. Voisi sanoa, että halu keskustella ja reflektoida omaa toimintaamme on yksi Apajan suurimmista vahvuuksista. 

 

Apajan on kohtalaisen homogeeninen ryhmä ja koostuu pääosin valkoisista henkilöistä, joten emme voi olla täysin varmoja, että keskustelukulttuurimme on ollut rodullistettuja vähemmistöjä huomioiva. Tässä asiassa meillä on varmasti opettelemista.  Apaja on lisäksi sen verran pieni toimija, että ulkopuolista kritiikkiä ei ole toistaiseksi tullut. Mikäli kohtaisimme kritiikkiä, asia käsiteltäisiin viipymättä sisäisesti ja pyytäisimme toimintaamme anteeksi sekä korjaisimme vahingolliset toimintatavat. 

 

JÄSENET JA REKRYTOINTI

Apajan jäsenet tuntevat toisensa arkkitehtuuriopintojen kautta ja opiskelukavereiden kesken käydyt lounaskeskustelut kasvoivat lopulta organisoiduksi yhdistykseksi. Tämän syntyhistorian vuoksi etnistä moninaisuutta ei ole osattu ottaa huomioon rekrytoinnissa. Apajan koko on tarkoituksella rajattu pieneksi eikä viime aikoina ole tehty uusia rekrytointeja. 

 

Mikäli Apaja rekryäisi uusia jäseniä, pyrkisimme ottamaan etnisyyden ja monimuotoisuuden huomioon. Toistaiseksi uusien jäsenten hankinta on tapahtunut kutsuperiaatteella, eikä kriteerit ole olleet nähtävissä avoimesti. Jatkossa Apajan pitääkin pohtia jäsenhaun kehittämistä ja kyseenalaistaa vanhat periaatteet. On tärkeää ymmärtää yhdistyksen oma toimintakenttä ja tunnistaa sen valta-asetelmat. On mahdollista, että yhdistyksellämme on suurempi rooli kuin ymmärrämmekään ja voi myös olla, että toimintamme kiinnostaisi laajempaakin ryhmää kuin vain lähintä ystäväpiiriämme.

 

APAJAN VIESTINTÄ

Apajan pääasialliset viestintäkanavat ovat facebook ja nettisivut sekä instagram vähäisissä määrin. Apaja on tähän mennessä viestinyt pääosin valmiista tuotoksista, mutta ei esimerkiksi päätöksentekoprosesseista. Lisäksi Apajan toiminta on ollut sen verran suppeaa, että yhdistyksen tekemät päätökset ovat koskeneet lähinnä Apajan omia jäseniä. Toisaalta periaatteena voidaan pitää, että kaikki yhdistyksen päätökset pitäisi olla sellaisia, että niistä voidaan tehdä julkaisu. Kirjettä käsitelleessä workshopissa totesimme, että voisi olla mielekästä viestiä esimerkiksi yhdistyksen hallituksen jäsenten valinnasta, jotta yhdistyksen toiminta pysyisi mahdollisimman läpinäkyvänä. Viestintää voisi myös kehittää siihen suuntaan, että viestittäisiin esimerkiksi erilaisista tavoitteista, joita on kirjattu vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan. Viestintä on toistaiseksi ollut satunnaista ja kausiluonteista, joten tietyillä viesteillä ohjataan yhdistyksen imagoa vahvasti. Olisikin ehkä syytä kehittää Apajan viestintää kokonaisvaltaisemmaksi ja säännöllisemmäksi.

 

Apaja viesti aikaisemmin englanniksi, mutta viime aikoina kieli on painottunut suomeen. Kielenvaihdos näkyy nettisivulla lukijalle ikävällä tavalla - osa sisällöstä on vain suomeksi, osa vain englanniksi, harvemmin molemmilla kielillä. Viestimisen kieli ei ole ollut johdonmukaista vaan se on määräytynyt tilanteesta riippuen. Nettisivut on ollut tarkoitus kääntää kokonaan englanniksi, mutta sivut ovat pitkään olleet “työn alla”, mikä on siirtänyt prosessia tulevaisuuteen. Apajan tavoitteena on jatkossa aina viestiä englanniksi suomen lisäksi. Yhdistyksen resurssit eivät valitettavasti riitä useamman kuin kahden kielen ylläpitämiseen.

ULKOINEN TOIMINTA

APAJAN YHTEISTYÖKUMPPANIT

Apajalla on ollut viiden vuoden aikana muutamia yhteistyökumppaneita/-tahoja. Toisinaan eri toimijat ovat lähestyneet Apajaa yhteistyön merkeissä ja toisinaan Apaja on lähestynyt toivomiaan yhteistyökumppaneita. Käytyämme keskustelua yhteistyökumppaneistamme, huomasimme, että olemme moninaisuutta hakiessamme kiinnittäneet huomiota vain sukupuolten väliseen tasa-arvoon perinteisessä mielessä. Todellisuudessa moninaisuus on jäänyt vajaaksi, sillä emme ole huomioineet yhteistyökumppaneiden etnistä taustaa, tai muuta diversiteettiä. Emme myöskään ole ymmärtäneet käyttää valtaamme esimerkiksi erilaisten bipoc-toimijoiden tukemiseen. Yksi tapa hankkia monipuolisempia yhteistyökumppaneita on kehittämällä yhdistyksen prosesseja läpinäkyvämmäksi. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi yhteistyökumppaneiden avointa hakua. Toinen tapa on ottaa oma-aloitteisesti selvää yhdenvertaisuuden toteutumisen esteistä, kuten tiedostamattomista näkemyksistä ja ennakkoluuloista ja kehittää toimintaa sen pohjalta.

 

Yhteistyökumppaneista julkisesti kertominen on oleellista ja toisinaan niistä on kerrottukin Apajan viestintäkanavissa. Esimerkiksi tapahtumia järjestettäessä on tuotu ilmi tahot, joiden kanssa on tehty yhdessä järjestelyjä. Samoin, jos jokin tapahtuma tai muu Apajan toiminta on saanut ulkopuolista rahoitusta, siitä on kerrottu avoimesti tapahtumien yhteydessä ja eri viestintäkanavissa. Toistaiseksi toiminnan rahoitus ei ole herättänyt kysymyksiä ulkopuolisissa, mutta olemme valmiita avoimesti jakamaan siihen liittyviä tietoja.

 

KOHDEYLEISÖ JA TARINAT

Erilaisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen on ollut osa Apajan toimintaa. Olemme  järjestäneet kahdessa kaupungissa vuodesta 2017 lähtien keskustelutapahtumia, jotka ovat käsitelleet rakennettua ympäristöä.Tähän mennessä Apajan kohdeyleisö on muodostunut pääasiassa Apajan omista verkostoista, lähinnä arkkitehdeistä, vaikka yleisön monipuolisuuteen on välillä yritetty vaikuttaa aihevalinnoilla ja maksuttomuudella. Tavoitteena on ollut järjestää matalan kynnyksen tapahtumia, joihin olisi helppo tulla arkkitehtuurialan ulkopuolelta. Tähän panostamme jatkossa enemmän. Käytyämme läpi omaa toimintaamme, tulimme myös johtopäätökseen, että tapahtumapaikan valinta voi vaikuttaa kohderyhmään. Apajan järjestämät tapahtumat ovat sijoittuneet toistaiseksi kantakaupungin alueelle, mutta jatkossa voisimme pohtia mahdollisuutta järjestää enemmän toimintaa esimerkiksi lähiöissä. Toiminta uusien yhteistyökumppaneiden, kuten paikallisten nuorisojärjestöjen kanssa voisi auttaa tässä asiassa.

 

Yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja antirasismia ei sisältöjen kuratoimisessa ole vielä aktiivisesti otettu huomioon. Jatkossa Apaja ottaa tavoitteekseen normalisoida etnistä monimuotoisuutta kutsumalla esimerkiksi rodullistettuja henkilöitä puhumaan muistakin aiheista kuin rasismista. Mikäli arkkitehtuurin alalta ei löydy sopivia puhujia, voidaan myös laajentaa valintaa arkkitehtuurista muihin taidealoihin tai tutkijoihin. Projekteissa tulee lisäksi huomioida etninen monimuotoisuus laajemminkin, puhujien lisäksi esimerkiksi fb- kutsujen saajat, kenen tiloja vuokrataan ja kenen kanssa tehdään yhteistyötä.

 

Emme ole kuulleet, että järjestämissämme tapahtumissa olisi tapahtunut rasistisia tai syrjiviä tilanteita, mutta se ei takaa, etteikö niitä olisi ollut. Yritämme jatkossa kiinnittää tähän enemmän huomiota, kuunnella tarkalla korvalla sekä noudattaa turvallisen tilan periaatteita, jotka eivät tähän mennessä ole olleet yhdistyksellä käytössä.

 

Esteettömyyteen ei ole tähän mennessä järjestetyissä tapahtumissa kiinnitetty huomiota, sillä se ei ole ollut paikan valinnassa ykköskriteeri. Tapahtumapaikkojen valinnoissa tärkeämmiksi tekijöiksi ovat nousseet mm. hinta, tunnelma ja saatavuus. Tunnistimme workshopissa yhden Apajan järjestämän keskustelutapahtuman, jossa olisi ollut esteetön osallistumismahdollisuus, mutta siitä ei ymmärretty viestiä tapahtuman mainoksissa. Tässä meillä on selkeästi parantamisen varaa. Lisäksi huomasimme, että Apajan nettisivujen ja muun viestinnän esteettömyyteen ei ole kiinnitetty huomiota ja asia pitää korjata mahdollisimman pian.

APAJAN ANTIRASISTINEN TOIMINTA

Yhdenvertaisuudesta, moninaisuudesta ja antirasismista ei ole juurikaan keskusteltu yhdistyksessämme sen viiden vuoden historian aikana. Keväällä 2020 Black Lives Matter -liikkeen laajan uutisoinnin myötä ymmärsimme, että meillä on arkkitehtuurin alalla sekä omassa toiminnassamme runsaasti parantamisen varaa. Apaja laati kannanoton, jossa listattiin seuraavat tavoitteet:

 

  • Kuuntelemme rodullistettujen ihmisten ajatuksia ja toiveita omasta ympäristöstään.

  • Seuraamme aktiivisesti tutkimuksia ja kokemuksia rasismista Suomessa, ja kehitämme työkaluja oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kaupunkisuunnittelun mahdollistamiseksi.

  • Teemme enemmän yhteistyötä antirasististen toimijoiden, erityisesti rodullistettujen ihmisten pyörittämien yritysten, yhdistysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

  • Puramme omia ennakkoasenteitamme, esimerkiksi keskusteluissa suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Suunnittelutyöhön kuuluu oletusten tekemistä tilojen käyttäjistä. On kuitenkin tärkeää, että nämä oletukset eivät ole syrjiviä.

  • Pidämme verkostoissamme esillä kaupunkitilojen eriarvoisuuden vähentämisen tärkeyttä.

  • Lisäämme keskustelua alamme työkulttuurin kehittämisestä kaikille yhdenvertaisemmaksi.

  • Tuotamme enemmän sisältöä muilla kuin suomen kielellä.

 

Call for Action -kirjeen saatuamme ja asiaa käsiteltyämme otimme tavoitteeksemme selvittää ja tutustua erilaisiin strategioihin ja luoda Apajalle oma yhdenvertaisuussuunnitelma sekä antirasistinen strategia. Tavoitteenamme on julkaista suunnitelma ja strategia vuoden 2021 alussa. 

 

Olemme myös päättäneet tutustua paremmin yhdenvertaisuusasioihin, ja nimetä yhdenvertaisuusvastaavan. Apajan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jolloin kenellekään ei makseta palkkaa. Näin ollen todennäköisesti myös yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä olisi palkaton.

 

Apajan jäsenet eivät saa tai ole saaneet yhdistyksen toiminnan puitteissa ulkopuolisen asiantuntijan vetämää antirasistista tai syrjinnän vastaista koulutusta. Toistaiseksi Apajan jäsenet ovat kouluttaneet itse itseään jakamalla aiheeseen sopivia linkkejä ja tutustumalla hyviksi todettuihin aineistoihin. Workshopissa päätimme, että perustamme yhdistyksen sisäisen tietopankin, johon kerätään aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja linkkejä. Jokainen apajalainen voi omalla ajallaan käydä tutustumassa tietopankin sisältöön ja lisäksi jakaa sen sisältöä muille. Tietopankista voisi näin olla myös hyötyä muille alalla toimiville organisaatioille.

LOPUKSI

 

Kriittisyys vaatii energiaa ja aktiivista työtä. Olemme tehneet parhaamme, mutta Call for Action -kirjeen myötä totesimme, että meillä on paljon kehittämisen varaa. Pahoittelemme aikaisemmin tehtyjä virheitä ja yritämme oppia niistä. Nyt, kun olemme tunnistaneet haasteen, voimme vähitellen korjata vahingollisia toimintatapoja ja olla aktiivisesti edistämässä antirasismia erityisesti arkkitehtuurin alalla, mutta myös muilla osa-alueilla, joihin meillä on vaikutusvaltaa.

 

Kiitos.

bottom of page