top of page

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA 2021–2022

LINKKEJÄ:


 

JOHDANTO:

 

Tämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on laadittu linjaamaan Apaja Kollektiivi ry:n toimintaa kaudelle 2021–2022. Suunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa ja hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 2021. Yhdistykselle on myös valittu ensimmäistä kertaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava, jonka tehtävänä on edistää ja varmistaa yhdenvertaisuutta yhdistyksen toiminnassa. Jatkossa kauden alussa uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava koordinoi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivittämisen. Vuoden päätteeksi arvioidaan kuluneen kauden saavutuksia ja kehityskohteita, sekä kirjataan niistä yhteenveto toimintakertomukseen.


TAVOITTEET:

 

 1. Apaja tunnistaa toiminnassaan ja toimintakentässään rakenteet, jotka aiheuttavat sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, yhteiskuntaluokasta, varallisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä johtuvan eriarvoisen yhteiskunnallisen aseman.

 2. Apaja muuttaa ja kehittää toiminnassaan niitä rakenteita ja käytänteitä, jotka ovat yhdenvertaisuuden toteutumisen esteenä sekä edesauttaa aidosti yhdenvertaisen toimintaympäristön syntymistä yleisesti arkkitehtuurin alalla.

 

 1. Apaja toimii  intersektionaalisen feminismin periaatteiden mukaan ja tunnistaa, että edellä mainitut henkilöön liittyvät syyt usein vaikuttavat samanaikaisesti. Apajan tavoitteena on, että edellä mainitut tekijät eivät enää määritä ihmisen yhteiskunnallista asemaa ja mahdollisuuksia toimia yhdistyksen, arkkitehtuurin ammattikentän tai yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.


KEINOT:

 

 1. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava:

 • Yhdistykselle nimetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava. 

  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava ei ole yksin vastuussa, vaan koko yhdistys vastaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta.

 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaavan tehtävät:

  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaavan tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumista sekä varmistaa, että jokaisella henkilöllä on turvallinen ja hyvä olo yhdistyksen toiminnassa. Vastaavan tehtävänä on myös on kriittisesti arvioida yhdistyksen toimintaa, tunnistaa eriarvoisuutta tuottavia käytäntöjä ja rakenteita. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaavan johdolla pohditaan ja toimeenpannaan ratkaisuja ongelmiin yhdessä koko yhdistyksen kanssa. 

  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava varmistaa ja koordinoi yhdistyksen toiminnassa ja tapahtumissa turvallisemman tilan periaatteiden toteutumista.

  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava ylläpitää palautemahdollisuuksia sekä ottaa huomioita ja kehitysideoita vastaan jatkuvasti. Vastaava tuo yhdistyksen tietoon havaitsemansa yhdenvertaisuusongelmat ja vie kehitysideoita tarvittaessa eteenpäin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava suorittaa ennen yhdistyksen vuotuista palautekeskustelua kyselykierroksen, jonka hän toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Kyselykierroksella hän kerää yhteen jäsenistön kokemuksia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta yhdistyksen toiminnassa. Kyselyn tulokset käydään palautekeskustelussa läpi ja tarvittavista toimenpiteistä sovitaan. 

  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovastaava kirjoittaa yhdessä hallituksen kanssa strategian toteutumisesta yhteenvedon, joka lisätään yhdistyksen toimintakertomukseen.

 

 1. Yhdistyksen sisäinen toiminta:

 • Jäsenvalinta ja vastuuhenkilövalinnat

  • Yhdistyksen  jäsenvalintaperiaatteet ovat yhdenvertaiset. Yhdistyksen jäsenyyden hakeminen on avointa kaikille. Yhdistys hyväksyy jäsenhakemuksia kokouksissaan yhdenvertaisuusperiatteita kunnioittaen.

  • Vastuuhenkilövalinnoissa huomioidaan yhdenvertaisuus ja monimuotoisuuden toteutuminen. Jokainen yhdistyksen jäsen voi hakea vastuuhenkilöksi yhdistyksen syyskokouksessa. Vastuuhenkilövalinnoissa kiinnitetään huomiota siihen, etteivät vastuut kasaudu tietyille henkilöille. 

 • Toiminnan järjestäminen

  • Toiminnan järjestämisessä kuullaan jäsenistön mielipiteitä ja toiveita, sekä pyritään tarjoamaan laajasti osallistumismahdollisuuksia.

  • Toimintasuunnitelma käydään yhteisesti läpi yhdistyksen syyskokouksessa.

 • Kokoukset ja workshopit

  • Yhdistyksen sisäiset kokoukset ja workshopit järjestetään siten, että kaikkien jäsenten on mahdollista osallistua niihin sijainnistaan ja taloudellisesta tilanteestaan riippumatta.

 • Tiedottaminen

  • Kaikilla jäsenillä on oikeus ja mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin ja lukea jälkikäteen kokouspöytäkirjoja. 

  • Yhdistyksen toiminnasta viestitään aina keinoilla, jotka tavoittavat kaikki yhdistyksen jäsenet. 

 • Yhdistyksen toiminnassa ketään ei syrjitä hänen sukupuolensa, seksuaalisen suuntautumisensa, etnisen taustansa tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdistys minimoi sukupuolittuneet käytännöt kaikesta toiminnastaan. Kenenkään sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista ei oleteta, eikä kysytä.

 

 1. Yhdistyksen ulkoinen toiminta:

 • Tiedottaminen ja nettisivut

  • Nettisivuilla sisältö tehdään aina sekä suomeksi että englanniksi.

  • Instagram-, facebook- ja uutiskirjepäivityset tehdään suomeksi ja englanniksi. 

  • Yhdistyksen toiminta on läpinäkyvää ja avointa. Yhdistyksen tärkeimmistä tapahtumista, muutoksista ja uutisista tiedotetaan yhdistyksen ulkoisissa viestintäkanavissa.

  • Tapahtumista tiedotetaan laajasti niin, että potentiaaliset osallistujat saavat kuulla niistä hyvissä ajoin. Tämä tapahtuu esimerkiksi sähköpostilistan, sosiaalisen median sekä nettisivujen kautta. Tapahtumista tiedotetaan suomeksi ja englanniksi, ja kerrotaan, keneltä voi kysyä lisätietoa.

 • Tapahtumat

  • Osallistumismaksut tapahtumiin pysyvät kohtuullisena. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys pyrkii maksamaan osan tapahtumien osallistumismaksuista. Myös täysin ilmaisia tapahtumia pyritään järjestämään.

  • Tapahtumista tiedotettaessa mainitaan, onko tapahtumapaikalle esteetön pääsy. Tapahtumat pyritään järjestämään esteettöminä.

  • Yhdistys noudattaa kaikissa tapahtumissaan turvallisemman tilan periaatetta.

 • Yhteistyökumppanit

  • Yhdistyksen saama rahallinen tuki ja sen myöntäjät eivät saa olla ristiriidassa yhdistyksen toiminnan ja arvojen kanssa.

  • Yhteistyökumppanivalinnoissa kiinnitetään huomiota siihen, keitä kutsutaan ja kenelle annetaan puheenvuoroja. Kutsuessa kiinnitetään huomiota siihen, minkälaisista teemoista kutsuttua pyydetään puhumaan, esimerkiksi rodullistettuja henkilöitä kutsutaan puhumaan myös muista aiheista kuin rasismista. 

  • Yhdistys tekee yhteistyötä monipuolisesti erilaisten toimijoiden kanssa.

bottom of page