top of page

Kokeilun paikan tausta:

Kokeilun paikka on tehty valtioneuvoston kanslian ja suomalaisen kokeilijayhteisön yhteistyönä. Se on syntynyt hallitusohjelmaan kuuluvassa 

Kokeileva Suomi -kärkihankkeessa, joka luo edellytyksiä kokeilukulttuurin kukoistukselle yhteiskunnan eri tasoilla.

Valtioneuvoston kanslia ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy vastaavat sivuston ylläpidosta ja kokeiluhakujen koordinoimisesta. Palvelun tuottaa joukkorahoituksen suomalainen uranuurtaja Mesenaatti.me.

hirsitalo_sininen.jpg

Kokeilun paikka

 

Ehdotus kiertotalouskilpailuun 1/2019

Käytetyt hirret osana rakentamisen kiertotaloutta

Hankkeen tavoitteena on luoda konsepti olemassa olevien, käyttämättömien hirsikehikoiden hyödyntämiseen modernissa rakentamisessa uuden toimintamallin avulla.

Minkä ongelman haluaisit ratkaista?

Rakennuskulttuurin on muututtava kiertotaloudelliseksi, jotta tulevaisuus olisi kestävällä pohjalla. Resurssipula, hiilineutraalius, rakenteiden terveellisyys ja kestävyys ovat ja tulevat olemaan haasteita, joihin kaiken rakentamisen on mukauduttava. Ratkaisuja on etsittävä jo tänään. Perinteinen hirsirakentaminen on aidosti kiertotaloudellinen rakennusmalli, jonka tietotaito uhkaa kuitenkin hävitä maastamme. -- Rakentaminen aiheuttaa valtavasti päästöjä ja kiihdyttää ilmastonmuutosta, ja silti rakennamme edelleen päästöintentiivisestä betonista vaikeasti korjattavia monikerrosrakenteita. Puurakentaminen toimii tehokkaana hiilinieluna, mutta metsiäkään ei voi hakata loputtomiin. Samaan aikaan hiljentyvällä maaseudulla ympäri Suomen makaa käyttämättömiä hirsirakennuksia, jotka voisivat saada uuden elämän joko osana uutta rakennejärjestelmää tai sellaisenaan siirrettynä. Jos niitä ei saada käyttöön, ne lahoavat paikoilleen tuottaen turhaa purkujätettä. Uudelleenkäytön ongelmaksi on muodostunut hirsirakentamisperinteen hiipuminen ja puuttuvat modernit hirsirakentamissovellukset. -- Myös kaupungistuminen on globaali megatrendi, joka jatkuu tulevaisuudessa myös Suomessa. Muutto maalta kasvukeskuksiin ei kuitenkaan ole aina helppoa, mihin yksi syy on se, että taloille maaseudulla ei löydy helposti ostajia. Käytetyt hirret osana rakentamisen kiertotaloutta -hanke hyödyntäisi myös hirsikehikoiden omistajia hiljentyvillä seuduilla, jossa niiden hyödyntäminen paikallisesti on vaikeaa.

Minkä ideasi ratkaisee ongelman?

Apaja Kollektiivin hankkeen tavoitteena on luoda konsepti olemassa olevien, käyttämättömien hirsikehikoiden hyödyntämiseen modernissa rakentamisessa. Hirsirakentamisperinteen elvyttäminen tuo lisää kiertotaloudellisia vaihtoehtoja rakentamiseen ja ylläpitää suomalaista rakentamisperinnettä. -- Hankkeen tavoitteena on valjastaa käyttöön hirsikehikoiden uudelleenkäyttöpotentiaali uuden toimintamallin avulla. Käytetyt hirret osana rakentamisen kiertotaloutta -hanke tuo yhteen tilaajat, myyjät, suunnittelijat, hirsirakentajat, rakennuttajat ja virkamiehet. Tavoitteena on luoda kiertotaloudellisen korttelin malli, jossa yhdistellään vanhoja hirsikehikoita uuteen hirsi- tai puuelementtirakentamiseen kortteli- tai rakennustasolla.

 

Miten testata ideasi? Mitä käytännössä kokeillaan?

Myytäviä hirsikehikoita on jo kartoitettu ja myytävänä runsaasti. Uudessa toimintamallissa eri toimijat tuodaan yhteen jo hankkeen alussa. Näin voidaan jo alkuvaiheessa etsiä ratkaisuja kiertotaloudellisen rakentamisen haasteisiin, kuten toteutettavuuteen ja poikkeamiin olemassa olevasta rakennuslainsäädännöstä. -- Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa helmi-toukokuussa 2019 on tavoitteena luoda konsepti rakennusosien uudelleenkäyttöön sekä muodostaa yhteistyöryhmä, johon kuuluu Apaja Kollektiivin suunnittelijoiden lisäksi rakennuttaja ja kaupungin edustus. Toukokuussa julkaistaan konsepti, joka esittelee uuden toimintamallin olemassa olevien hirsikehikoiden hyödyntämiseen osana rakentamisen kiertotaloutta. -- Hankkeen toisessa vaiheessa jatkokehitetään ensimmäisessä vaiheessa esitettyä konseptia ja tehdään syventävää tutkimustyötä yhteistyössä rakennuttajan kanssa, jotta kiertotaloudellinen rakennushanke voidaan toteuttaa. Tämä sisältää innovoivaa suunnittelutyötä, rakentamista valmistelevia toimenpiteitä sekä mahdollisesti koerakentamista pienessä mittakaavassa.

Mitä kokeilusta halutaan oppia?

Kokeilussa halutaan oppia aidosti kiertotaloudellisen rakentamisen mahdollisuuksista ja käytännön rakennussovelluksista. Käytetyt hirret osana rakentamisen kiertotaloutta -hanke hyödyntää olemassa olevia rakennusmateriaaleja ja kehittää toimintamalleja niiden uudelleenkäyttämiseen. -- Kokeilun tuloksena saadaan tietotaitoa kierrätetyn hirren käyttömahdollisuuksista osana modernia rakentamista. Kokeilun aikana kartoitetaan erilaisia käyttömahdollisuuksia sekä yhdistelmärakenteiden että siirtokeinojen muodoissa. Tavoitteena on myös tunnistaa ja tuoda esille kiertototaloudellista rakentamista hankaloittavia ongelmia lainsäädännössä ja toimintatavoissa, sekä löytää tapoja edistää kiertotaloudellisten rakennushankkeiden toteutumista.

 

  

bottom of page